Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. Az oldal működésével, szolgáltatás megrendelési folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a viri@designmentor.hu email címen rendelkezésre állok. Jelen ÁSZF hatálya a Szolgáltató weblapján a designmentor.hu és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a weboldalról.

1. Szolgáltató adatai

  • A szolgáltató neve: WAVU Bt
  • A szolgáltató székhelye: 1138 Budapest, Viza utca 7A. 1.em 6.
  • A szolgáltató elérhetősége, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: hello@designmentor.hu
  • Cégjegyzékszáma: 01-06-786347
  • Adószáma: 20789679-1-42
  • Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
  • Telefonszáma: +36 305256711
  • Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-78917/2014.
  • A szerződés nyelve: magyar
  • A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe: Intronet Kft. 1123 Budapest, Alkotás u.3. a/3. info@intornet.hu

2. Alapvető rendelkezések

2.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.2. A jelen Szabályzat 2017.08.30-tól hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. Felhasználók a weboldalak használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

2.3. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

2.4. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

3. Felhasználási feltételek

Az oldalon megjelenő minden tartalom szerzői jogvédelem áll, annak online vagy offline publikálásához a szerző engedélye szükséges.
A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy indoklás nélkül visszautasítsa a szolgáltatásnyújtást egyes érdeklődőknek.

4. Hírlevél

A Design Mentor weboldalon fel lehet iratkozni a Szolgáltató hírlevelére. A kiküldött hírlevél direkt marketing elemekkel rendelkezik. A Szolgáltató a hírlevél igénybevétele során a Felhasználó a regisztráció során megadott adatokat kezeli.

A Felhasználó indokolás nélkül, bármikor leiratkozhat a hírlevelekről. A leiratkozáshoz a Design Mentor hírlevelében a láblécében lévő “Leiratkozás” linkre kell kattintani, vagy e-mailben jelezni a leiratkozási szándékot. Ebben az esetben a Szolgáltató minden – a hírlevelek küldéséhez szükséges – személyes adatát törli nyilvántartásából és további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg a Felhasználót.

5. Panaszkezelés

5.1. A weboldal célja, hogy valamennyi az oldalon létrejött megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.

5.2. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.

5.3. Az írásbeli panaszt az szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

5.4. Panasszal fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is:

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.
GPS koordináták: X 19,071 Y 47,496
Központi telefonszám: +36 1 459 4800
Faxszám: +36 1 210 4677
E-mail: nfh@nfh.hu

6. Vegyes rendelkezések

6.1. Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

6.2. A Szolgáltató és a Szerződő fél közötti jogviszonyra a Magyarországi törvények rendelkezései az irányadóak. A szolgáltatási szerződésből eredő bármely jogvita lefolytatására a Szolgáltató székhelye helyén hatáskörrel rendelkező bíróság az illetékes.

7. Adatvédelem

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető ezen az oldalon.

2018.02.17.